Legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva

 
GANYMEDES - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novému Občianskemu zákonníku návrh na jeho doplnenie o nový inštitút registrovaného partnerstva dvoch ľudí rovnakého pohlavia.

Tento text prezentuje skrátenú verziu návrhu. V prípade záujmu si môžete prečítať úplné znenie Legislatívneho návrhu na zavedenie registrovaného partnerstva s dôvodovou správou

V. hlava: REGISTROVANÉ PARTNERSTVO

Uzavretie zmluvy o registrovanom partnerstve

§ 323

Dve fyzické osoby rovnakého pohlavia staršie ako osemnásť rokov môžu uzavrieť zmluvu o registrovanom partnerstve za účelom vytvorenia životného a majetkového spoločenstva.
 

§ 324

 1. Zmluvu o registrovanom partnerstve nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou alebo s osobou, ktorá má uzavretú zmluvu o registrovanom partnerstve.
 2. Zmluvu o registrovanom partnerstve nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencamiĄ to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením, pokiaľ osvojenie trvá.
 3. Zmluva o registrovanom partnerstve uzavretá v rozpore s odsekmi 1 a 2 je neplatná.

§ 325

 1. Zmluva o registrovanom partnerstve musí byť uzavretá formou notárskej zápisnice a registrovaná na matričnom úrade v mieste, kde aspoň jeden z partnerov má trvalý pobyt.
 2. Právne účinky zmluvy o registrovanom partnerstve nastávajú jej zapísaním do registra na príslušnom matričnom úrade.
 3. Pri nazeraní do registra a výpisoch z neho sa postupuje podľa osobitného predpisu.

Obsah zmluvy o registrovanom partnerstve

§ 326

 1. Zmluvou o registrovanom partnerstve sa upravujú majetkové vzťahy medzi partnermi.
 2. Na obsah zmluvy o registrovanom partnerstve sa vzťahuje § 212 s výnimkou odsekov 3 a 6.
 3. Zmluvou o registrovanom partnerstve musí byť upravený spôsob rozdelenia majetku pre prípad zrušenia registrovaného partnerstva a pre prípad zániku registrovaného partnerstva uzavretím manželstva (§ 328 písm. a)).
 4. Zrušenie registrovaného partnerstva

§ 327

 1. Každý z partnerov môže požiadať matričný úrad, na ktorom je zmluva o registrovanom partnerstve registrovaná, o zrušenie registrovaného partnerstva.
 2. Matričný úrad bez zbytočného odkladu informuje o žiadosti o zrušenie registrovaného partnerstva druhého partnera a zároveň zverejní žiadosť na úradnej tabuli.
 3. Registrované partnerstvo sa zruší 15. deň po zverejnení žiadosti o jeho zrušenie.
 4. Zrušenie registrovaného partnerstva vyznačí matričný úrad v registri.

Zánik registrovaného partnerstva

§ 328

 1. Registrované partnerstvo zaniká
  1. uzavretím manželstva,
  2. smrťou jedného z partnerov alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 1. Zánik registrovaného partnerstva vyznačí matričný úrad v registri.

Vzťahy medzi registrovanými partnermi

§ 329

 1. Registrovaní partneri majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Sú povinní byť si verní, vzájomne uznávať svoju dôstojnosť a vzájomne si pomáhať. Tieto práva a povinnosti nemôžu byť zmluvou o registrovanom partnerstve vylúčené ani obmedzené.
 2. Práva a povinnosti podľa odseku 1 nie sú súdne vynutiteľnéĄ zákon predpokladá ich dobrovoľné plnenie.
 3. Za podmienok ustanovených v § 26 ods. 1 tvoria registrovaní partneri spoločnú domácnosť.
 4. Na vzťah registrovaných partnerov k spoločnému obydliu sa primerane vzťahuje § 203 až 206, 208 a 209.
 5. Počas trvania registrovaného partnerstva majú partneri vzájomnú vyživovaciu povinnosťĄ táto vyživovacia povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.
(Skrátené znenie Legislatívneho návrhu.)

Registrovaní partneri budú mať rovnakú vzájomnú vyživovaciu povinnosť ako manželia a budú aj rovnako dediť ako manželia. Treba zdôrazniť, že registrované partnerstvo neoprávňuje partnerov nijakým spôsobom na osvojenie detí.

Ústavnosť tohto návrhu sa opiera nielen o Čl. 1 Ústavy, podľa ktorého je Slovenská republika demokratickým a právnym štátom, ale aj o Čl. 12 ods. 1, podľa ktorého sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach, pričom základné práva a slobody sú neodňateľné a nezrušiteľné. Podľa Čl. 12 ods. 2 sa základné práva a slobody zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, pričom nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Súlad tohto návrhu s cieľmi Slovenskej republiky stať sa členom Európskej únie vychádza okrem iného z Rezolúcie o rešpektovaní ľudských práv v Európskej únii, ktorú prijal Európsky parlament 17. septembra 1996 so záverom, aby ju využili aj asociované krajiny. Jej príslušné body v časti nazvanej "Rovnaké zaobchádzanie" znejú:

 • bod 78: Považuje za neprijateľný akýkoľvek druh diskriminácie, založený na rase, farbe pokožky, etnickom pôvode, pohlaví, sexuálnej orientácii, jazyku, vierovyznaní a politickom zmýšľaní.
 • bod 83: Žiada Členské štáty zakázať všetky zákony akejkoľvek povahy, ktoré kriminalizujú a diskriminujú kvôli citovým a sexuálnym vzťahom medzi dospelými rovnakého pohlavia.
 • bod 84: Volá, v súlade so svojou rezolúciou z 8. februára 1994, po rovnakých právach pre homosexuálov a lesbičky v Európskom spoločenstve, po zrušení všetkej diskriminácie homosexuálov a nespravodlivého zaobchádzania s nimi, najmä čo sa týka rozdielov, ktoré stále pretrvávajú v otázkach, od akého veku smie jednotlivec rozhodovať o svojej sexuálnej orientácii a diskriminácie v oblasti práva na prácu, trestného zákona, občianskeho zákona a ekonomickej a sociálnej legislatívy.

Úplné znenie Legislatívneho návrhu na zavedenie registrovaného partnerstva s dôvodovou správou, Rezolúciou o rešpektovaní ľudských práv v Európskej únii a sprievodným listom bolo dňa 23.5.1997 doručené podpredsedníčke vlády SR pre legislatívu Kataríne Tóthovej, ministrovi spravodlivosti Jozefovi Liščákovi a ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Oľge Keltošovej so žiadosťou o zapracovanie do nového Občianskeho zákonníka.

O aktivitách Hnutia GANYMEDES sú informované vybrané masmédiá.