Vážená pani
Katarína Tóthová
podpredsedníčka vlády SR
Bratislava

 

V Bratislave dňa 20. 5. 1997

Vážená pani podpredsedníčka vlády,

 

obraciame sa na Vás z dôvodu, že do Vašej sekcie patrí legislatívny proces vlády, a to aj vrátane aproximácie s právom Európskej únie. Vieme, že vynakladáte veľa úsilia na zabezpečenie kvalitnej a modernej legislatívy, ktorá posúva Slovensko na úroveň porovnateľnú s vyspelými krajinami Európy.

Sme občianskym združením, ktoré reprezentuje jednu z menšín slovenskej spoločnosti. Naším poslaním je presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov na Slovensku s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti a vytvoriť priestor pre slobodný spoločenský a kultúrny život jej príslušníkov.

V súčasnosti prebiehajú práce na novom Občianskom zákonníku, ktorý zahŕňa aj oblasť rodinného práva. Napriek tomu, že dôvodom jeho prípravy je vytvorenie nového a súčasným európskym podmienkam zodpovedajúceho kódexu, absentuje v ňom časť umožňujúca homosexuálnej menšine právne usporiadať svoje osobné a majetkové vzťahy. Dovoľujeme si Vám preto zaslať legislatívne spracovaný návrh na doplnenie nového Občianskeho zákonníka o príslušné ustanovenia, ktorými sa vytvára inštitút registrovaného partnerstva. Registrované partnerstvo nie je manželstvom a nezakladá sa ním právo na osvojenie detí.

Náš návrh opierame predovšetkým o Čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach, pričom základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie s tým, že nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Na zasadnutí dňa 17. septembra 1996, ktorého ste sa zúčastnili aj Vy, prijal Európsky parlament Rezolúciu o rešpektovaní ľudských práv v Európskej únii, pričom odporučil asociovaným krajinám, aby rezolúciu využili. Upozorňujeme najmä na body 78, 83 a 84 tejto Rezolúcie v časti nazvanej Rovnaké zaobchádzanie, v ktorých sa volá po rovnakých právach pre homosexuálov a lesbičky a po zrušení diskriminácie v rámci občianskeho zákona, ekonomickej a sociálnej legislatívy. Zároveň pripájame aj Rezolúciu Európskeho parlamentu z 8.2.1994 o rovnakých právach homosexuálov a lesbičiek v Európskom spoločenstve.

Začiatkom mája tohto roku ste navštívili Dánsko, ktoré môže slúžiť Slovensku za vzor napr. aj v tom, že má registrované partnerstvo zakotvené právne už od roku 1989.

Vážená pani podpredsedníčka vlády, vieme, že otvoriť dosiaľ na Slovensku stále tabuizovanú tému homosexuality a homosexuálnych a lesbických párov, je neľahká úloha. Ochrana práv menšín je však výrazom stupňa demokracie každého štátu. Preto dúfame, že podporíte našu požiadavku.

 

 

          S pozdravom

Marián Vojtek
prezident Hnutia GANYMEDES

 

 

Prílohy: 2