REGISTROVANÉ PARTNERSTVO HOMOSEXUÁLOV - článok v PULZe

GANYMEDES - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky vypracovalo legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva. Navrhuje sa v ňom, aby dve osoby rovnakého pohlavia mohli uzavrieť zmluvu o registrovanom partnerstve za účelom vytvorenia životného a majetkového spoločenstva. Registrované partnerstvo nie je manželstvom, ale majetkovým zmluvným vzťahom, ktorý vzniká na základe notárskej zápisnice. V zmluve o registrovanom partnerstve by si partneri dohodli svoje majetkové vzťahy počas trvania registrovaného partnerstva, najmä či budú mať spoločný alebo oddelený majetok, spôsob spravovania spoločného majetku, možnosť vzájomného zastupovania pri jeho správe, spôsob ručenia za spoločné záväzky a pod. Zmluva by povinne obsahovala spôsob rozdelenia spoločného majetku po zániku registrovaného partnerstva. V žiadnom prípade neoprávňuje na osvojovanie detí. Takúto zmluvu nemožno uzavrieť so ženatým mužom ani s vydatou ženou, ani s tým, kto už má takúto zmluvu uzavretú s iným partnerom. Návrh však nezabraňuje registrovanému partnerovi vstúpiť do manželstva s osobou opačného pohlavia, pretože okamihom uzavretia manželstva registrované partnerstvo zaniká. Inak môže registrované partnerstvo zaniknúť jednoduchým spôsobom, ak o to požiada ktorýkoľvek z partnerov. Registrované partnerstvo je teda výsostne dobrovoľným zväzkom dvoch mužov alebo žien, ktoré trvá, len ak ho chcú obaja partneri.

Registrované partnerstvo by pre oboch partnerov malo význam aj v tom, že by sa legalizovalo ich právo spoločného užívania bytu, ako aj dedenie v prípade, ak by jeden z partnerov nezanechal závet (dedenie zo zákona).

Okrem výhod, ktoré uľahčujú partnerom ich spoločný život a stabilizujú ich vzťah, bude s registrovaným partnerstvom spojená aj vzájomná vyživovacia povinnosť partnerov počas jeho trvania.

Návrh nadväzuje na Čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, pričom základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie. Návrh vychádza aj z viacerých rezolúcií Európskej únie o rešpektovaní rovnakých práv homosexuálov a lesbičiek. Napr. v Rezolúcii o rešpektovaní ľudských práv v EÚ z r. 1996 sa žiada zabezpečiť rovnaké práva pre homosexuálov a lesbičky a zrušenie ich diskriminácie v rámci občianskeho práva a sociálnej sféry.

Hnutie GANYMEDES zaslalo návrh v máji 1997 podpredsedníčke vlády pre legislatívu Kataríne Tóthovej, ministrovi spravodlivosti Jozefovi Liščákovi a ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Oľge Keltošovej so žiadosťou o zapracovanie do pripravovaného nového Občianskeho zákonníka. Napriek viacerým urgenciám Katarína Tóthová a Jozef Liščák dodnes neodpovedali. Návrh bol v ja nuári 1998 zaslaný aj premiérovi Vladimírovi Mečiarovi a 11 parlamentným stranám s tým, že v každej, a teda aj v slovenskej spoločnosti je v priemere 4 a viac percent homosexuálne orientovaných občanov. Ide teda o pomerne veľkú skupinu voličov, ktorí môžu v nadchádzajúcich voľbách ovplyvniť úspešnosť tej politickej strany, ktorá sa podujme na ochranu ich ľudských práv.

Otvoriť na Slovensku diskusiu o práve homosexuálov na registrované partnerstvo nie je ľahké. Ale rok 1998 je Rokom ľudských práv, čo dáva nádej, že si tento návrh všimnú aj naši zákonodarcovia.

 

Ivan POŽGAI, hovorca Hnutia GANYMEDES