Vážený pán
Jozef Liščák
minister spravodlivosti
Bratislava
 

 

V Bratislave dňa 20.5.1997

 

Vážený pán minister,

 

sme občianskym združením, ktoré reprezentuje jednu z menšín slovenskej spoločnosti. Naším poslaním je presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov na Slovensku s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti a vytvoriť priestor pre slobodný spoločenský a kultúrny život jej príslušníkov.

Váš rezort pripravuje nový Občiansky zákonník, ktorý je v súčasnosti predmetom medzirezortného pripomienkového konania a ktorý zahŕňa aj oblasť rodinného práva. Napriek tomu, že jeho cieľom je reagovať na zásadné zmeny v našej spoločnosti a vytvoriť zákon na úrovni vyspelých štátov Európy, absentuje v ňom časť umožňujúca homosexuálnej menšine právne usporiadať svoje osobné a majetkové vzťahy. V prílohe Vám preto zasielame legislatívne spracovaný návrh na doplnenie nového Občianskeho zákonníka o príslušné ustanovenia, ktorými sa vytvára inštitút registrovaného partnerstva. Upozorňujeme, že registrované partnerstvo nie je manželstvom a nezakladá právo na osvojenie detí. Podrobnejšie zdôvodnenie sa uvádza v dôvodovej správe.

Vážený pán minister, vieme, že otvoriť dosiaľ na Slovensku stále tabuizovanú tému homosexuality, homosexuálnych a lesbických párov, je neľahká úloha. Avšak to, o čo nám ide je uplatnenie demokracie v zmysle Čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky a jedného z najzákladnejších ľudských práv zakotveného v Čl. 12 Ústavy - právo všetkých na rovnosť v dôstojnosti a v právach. Dúfame preto, že Vy, ako minister spravodlivosti, právnik a sudca podporíte našu požiadavku na doplnenie inštitútu registrovaného partnerstva do nového Občianskeho zákonníka.

 

 

                 S pozdravom

Marián Vojtek
prezident Hnutia GANYMEDES

 

   Prílohy: 2