Vážená pani
Oľga Keltošová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava

 

V Bratislave dňa 20.5.1997

 

Vážená pani ministerka,

 

sme občianskym združením, ktoré reprezentuje jednu z menšín slovenskej spoločnosti. Naším poslaním je presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov na Slovensku s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti a vytvoriť priestor pre slobodný spoločenský a kultúrny život jej príslušníkov.

V súčasnosti sa pracuje na novom Občianskom zákonníku, ktorý bude zahŕňať aj oblasť rodinného práva. Napriek tomu, že dôvodom jeho prípravy je vytvoriť nový a súčasným európskym podmienkam zodpovedajúci kódex, absentuje v ňom časť umožňujúca homosexuálnej menšine právne usporiadať svoje osobné a majetkové vzťahy.

Viete, že o tejto téme sa dnes diskutuje aj na významných medzinárodných fórach, ako bola napríklad štvrtá svetová konferencia o ženách v Pekingu v roku 1995, ktorej ste sa zúčastnili ako vedúca slovenskej delegácie. Po Vašom návrate sme s napätím očakávali Vaše stanovisko k tejto otázke. Vaše vystúpenie v médiách boli pre nás veľkým sklamaním. Kategoricky ste vyhlásili, že "veľa sa hovorilo o uznávaní lesbických a homosexuálnych vzťahov, my však o tom neuvažujeme" alebo "Naša spoločnosť neplánuje ani v budúcnosti podporovať iné typy rodín, ako sú zakotvené v súčasnom právnom poriadku." Jediným dôvodom, ktorý ste pre toto nekompromisne odmietavé stanovisko uviedli bolo, že "by to vyžadovalo veľkú občiansko-spoločenskú diskusiu a že ide o komplex problémov, ktoré sa nedajú jednou novelou zákona o rodine zakotviť do právneho poriadku".

Súhlasíme s Vami v tom, že skutočne ide o komplex problémov a že je potrebná veľká občiansko-spoločenská diskusia. Ako vstup do tejto diskusie sme pripravili návrh na doplnenie nového Občianskeho zákonníka o príslušné ustanovenia, ktorými sa vytvára inštitút registrovaného partnerstva. Upozorňujeme, že nejde o manželstvo a že registrované partnerstvo nezakladá nijaké oprávnenia vo vzťahu k osvojeniu detí.

Náš návrh opierame o Čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach, pričom základné práva a slobody sa zaručujú všetkým, bez ohľadu na pohlavie s tým, že nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Zároveň nadväzujeme aj na Rezolúciu o rešpektovaní ľudských práv v Európskej únii schválenú Európskym parlamentom 17. septembra 1996, v ktorej sa volá po rovnakých právach pre homosexuálov a lesbičky a po zrušení diskriminácie v rámci občianskeho zákona a ekonomickej a sociálnej legislatívy. Európsky parlament odporučil asociovaným krajinám, aby túto rezolúciu brali do úvahy. Pripájame aj Rezolúciu Európskeho parlamentu z 8. februára 1994 o rovnakých právach homosexuálov a lesbičiek v Európskom spoločenstve.

Vážená pani ministerka, vieme, že otvoriť dosiaľ na Slovensku stále tabuizovanú tému homosexuality a homosexuálnych a lesbických párov je neľahká úloha. Ochrana práv menšín je však výrazom stupňa demokracie každého štátu. Preto dúfame, že podporíte zapracovanie nášho návrhu do nového Občianskeho zákonníka.

 

 

           S pozdravom

 Marián Vojtek
prezident Hnutia GANYMEDES
 

 

Prílohy: 2